- Informator Wspólnoty Mieszkaniowej osiedla Horowa Góra -

 
2009 r.
 
 

12.06.2009 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "Horowa Góra" w Markach, stosownie do zapisów art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), powiadamia Właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w wyniku głosowania mieszanego tzn. częściowo na zebraniu, które odbyło się 18 kwietnia 2009 r., częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty, które zakończono 02 czerwca 2009 r.

Treść uchwał dostępna jest w serwisie dla mieszkańców.

 
 
 
2008 r.
 
 

12.11.2008 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Horowa Góra” w Markach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dużej 5 w Markach. W załączeniu dokumenty, które precyzują przedmiot zamówienia oraz określają warunki wstępne dla firm, które wyrażą akces wzięcia udziału w przetargu. Dane kontaktowe w SIWZ.
dokumenty do pobrania:
plac zabaw stan istniejący.pdf
plac zabaw stan projektowany.pdf
przedmiar zmodyfikowany.xls
siwz plac zabaw.pdf
urządzenia.pdf
zał nr 1 do siwz wytyczne.pdf
zał nr 2 do siwz formularz oferty.pdf
zał nr 3 do siwz wzór umowy.pdf
zał nr 4 do siwz wykaz projektów.pdf
zał nr 5 do siwz wykaz projektantów.pdf
zał nr 6 do siwz wykaz podwykonawców.pdf

04.09.2008 - Oferta zadaszeń balkonów i tarasów: oferta 1   oferta 2,   oferta 3,  

19.06.2008 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra zaprasza do składania ofert na usługę stałego utrzymania czystości w osiedlu Horowa Góra. Komplet dokumentów towarzyszących:
dokument 1,   dokument 2,   dokument 3,   dokument 4,  dokument 5,   dokument 6,  

21.05.2008 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Horowa Góra"' w Markach  powiadamia właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w wyniku głosowania mieszanego. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Horowa Góra” w Markach zwraca się do wszystkich mieszkańców osiedla o zapoznanie się z Regulaminem porządku w osiedlu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/WHG/2008) i stosowanie się do jego postanowień.
Powiadomienie,   Uchwała Nr 1/WHG/2008,   Uchwała Nr 2/WHG/2008,   Uchwała Nr 3/WHG/2008, 
Uchwała Nr 4/WHG/2008,   Uchwała Nr 5/WHG/2008,   Uchwała Nr 6/WHG/2008,   Uchwała Nr 7/WHG/2008,

29.03.2008 - Odbyło się Zebranie Ogółu Właścicieli osiedla mieszkaniowego Horowa Góra w Markach.
Porządek obradSprawozdanie za 2007 r.,  Co ustalono na zebraniu...

12.03.2008 - ZAPROSZENIE - materiały informacyjne do dyskusji i projekty uchwał na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się 29 marca 2008 r. o godz. 10:30 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 (sala gimnastyczna).

03.03.2008 - SPRAWOZDANIE z przebiegu czynności związanych ze zmianą firmy ochraniającej osiedle mieszkaniowe "Horowa Góra".

23.02.2008 - PROJEKT REGULAMINU PORZĄDKU w osiedlu Horowa Góra do dyskusji przed zebraniem Wspólnoty Mieszkaniowej. Propozycje innych zapisów lub zmian proszę przesyłać na adres: zarzad@horowa.pl

18.02.2008 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra zaprasza do składania ofert na ochronę osiedla mieszkaniowego w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego połączonego z negocjacjami. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,   zał. 1 - Wzór umowy,   zał. 2 - Formularz ofertowy,
Termin składania ofert upływa z dniem 22-02-2008 r. godz. 11:30.
Z poważaniem. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach.

16.02.2008 - Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla Horowa Góra do aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji zagospodarowania placu zabaw na terenie naszego osiedla. Pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres: zarzad@horowa.pl

10.02.2008 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej osiedla Horowa Góra informuje o utworzeniu elektronicznego konta pocztowego:   zarzad@horowa.pl

05.02.2008 - Nad czym pracuje Zarząd:
1. Opracowanie nowego regulaminu porządku osiedla Horowa Góra
2. Dokumentacja przetargowa dotycząca wyboru firmy ochroniarskiej
3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu placu zabaw oraz monitoringu osiedla
4. Podjęcie działań w kierunku windykacji zaległości w opłatach czynszowych
 


2007 r.

Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra z dnia 27.10.2007
Uchwała nr 1/2007 z dnia 21.12.2007
Uchwała nr 2/2007 z dnia 21.12.2007
Ogłoszenie administratora osiedla o wynikach głosowania nad uchwałami nr 1, 2, 3/2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 27.10.2007 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach, na wniosek właścicieli lokali, odbyło się pierwsze Zebranie Ogółu Właścicieli osiedla mieszkaniowego Horowa Góra.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie uchwały nr 1/2007 w sprawie odwołania dotychczasowego zarządu wspólnoty.
6. Głosowanie uchwały nr 2/2007 w sprawie powołania nowego zarządu wspólnoty.
7. Powołanie komisji statutowej do opracowania zmian statutu i aneksu z firmą zarządzającą.
8. Informacja za 3 kwartały 2007 r. o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach wspólnoty.
9. Głosowanie uchwały nr 3/2007 w sprawie wykonania ekspertyzy dot. niesprawnej wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych.
10. Przedstawienie projektu Planu Gospodarczego, głosowanie uchwały nr 4/2007 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2008 r.
11. Dyskusja, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizujemy wspólnotę mieszkaniową - artykuły, (Rzeczpospolita.pl, Zarzadca.pl)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2006 r.

Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Dużej 5 w Markach z dnia 06.10.2006 r.

Uchwała nr 1/2006 właścicieli lokali położonych przy ul. Dużej 5 A-J w Markach z dnia 06.10.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała nr 2/2006 właścicieli lokali położonych przy ul. Dużej 5 A-J w Markach z dnia 06.10.2006 r.
w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała nr 3/2006 właścicieli lokali położonych przy ul. Dużej 5 A-J w Markach z dnia 06.10.2006 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu Porządku Domowego"

Uchwała nr 4/2006 właścicieli lokali położonych przy ul. Dużej 5 A-J w Markach z dnia 06.10.2006 r.
w sprawie uchwalenia wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych znajdujących się na osiedlu mieszkaniowym położonym w Markach przy ul. Dużej 5 A-J

Uchwała nr 4a/2006 właścicieli lokali położonych przy ul. Dużej 5 A-J w Markach z dnia 06.10.2006 r.
w sprawie uchwalenia wysokości opłat eksploatacyjnych dla lokali usługowych znajdujących się na osiedlu mieszkaniowym położonym w Markach przy ul. Dużej 5 A-J

Uchwała nr 5/2006 właścicieli lokali położonych przy ul. Dużej 5 A-J w Markach z dnia 06.10.2006 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej do podpisania umowy z firmą zarządzającą

 

kontakt e-mail

Copyright © 2005-2009 Horowa.pl